Qineto

'Licentieovereenkomst Software Qbi Basis' & 'Service- & Licentieovereenkomst Software Qbi Basis+'


De ondergetekenden:

Leverancier : Qineto B.V.
Adres + Huisnummer : Kloosterweg 1
Postcode + Plaats : 6412 CN Heerlen
Telefoonnummer : +31(0)85 303 89 46
E-mail : mail@qineto.com

Verder te noemen Qineto;

en

 

Naam Organisatie/bedrijf  :
Locatie :
Naam :
Functie :
E-mailadres :
Telefoonnummer :

Verder te noemen Klant;

 

Qineto en Klant komen het volgende overeen betreffende de Qbi met serienummer: -

 1. Garantie op Qbi bij Qineto (één jaar)
 2. Twee verschillende overeenkomsten software 'Qbi Basis' en 'Qbi Basis+'
 3. Inhoud en voorwaarden 'Licentieovereenkomst Software Qbi Basis'
 4. Inhoud en voorwaarden 'Service- & Licentieovereenkomst Software Qbi Basis+' (eerste jaar gratis)
 5. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Qineto B.V.
 6. Privacyverklaring over omgang persoonsgegevens

Het gebruik van Qbi, diens licentie, diensten en software is onderworpen aan de “Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Qineto B.V.”.
Door ondertekening dezes verklaart Klant deze voorwaarden te hebben ontvangen en te accepteren.
Enige algemene voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing.
Het bepaalde in deze overeenkomst prevaleert ingeval van discrepantie boven hetgeen is opgenomen in de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Qineto B.V.

Qineto hecht er grote waarde aan zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van de Klant.
In bijgevoegde privacyverklaring wordt uiteengezet hoe Qineto dat doet.

 

I. Garantiebepalingen Qbi

Qbi heeft een garantie gedurende de periode van 1 jaar vanaf de activatiedatum op hardware en software, indien en voor zover deze berusten op materiaal- en/of fabricagefouten, zulks ter beoordeling van Qineto.
Qineto zal tijdens de garantieperiode de te vervangen materialen kosteloos repareren, dan wel vervangen.

De garantie van Qbi is uitsluitend van kracht indien:

 • Qbi in overeenstemming met de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Qineto B.V. en gebruiksvoorschriften van Qineto wordt gebruikt en onderhouden.
 • Het defect geen gevolg is van eigen schuld of nalatigheid.
 • De storing aan het apparaat niet het gevolg is van de inwerking van vocht, bouwstof, agressieve dampen of gassen.
 • Qbi nog voldoet aan de technische specificatie en indien de typeaanduiding en het serienummer niet gewijzigd, c.q. onleesbaar is gemaakt.
 • De klacht dient binnen twee weken na ontdekking aan Qineto te worden gemeld met opgave van serienummer en een zo volledig mogelijke omschrijving van het defect.

Qineto garandeert de deugdelijkheid van de gebruikte materialen en de toegezegde eigenschappen. Qineto dient in voorkomende gevallen in de gelegenheid te worden gesteld zich, zo nodig ter plekke, te vergewissen omtrent de deugdelijkheid van de garantie-aanspraak. De onder de garantiebepalingen vallende onderdelen dienen aan Qineto ter beschikking te worden gesteld.

Het recht op garantie vervalt bij gebreken die het gevolg zijn van:

 • Normale slijtage;
 • Onoordeelkundig gebruik;
 • Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
 • Installatie, montage, wijziging of reparatie door een niet erkende Qbi-installateur;
 • Externe oorzaken, bijvoorbeeld blikseminslag, wateroverlast, brand, verkeerd gebruik of onachtzaamheid.

Elke vordering tot schadevergoeding behoudens die ter zake van het niet nakomen van de garantieverplichtingen, is uitgesloten. Met inachtneming van de dwingendrechtelijk bepaling inzake (product)aansprakelijkheid, kunnen nimmer rechten worden ontleend ter zake van enige bedrijfs- of gevolgschade of welke schade dan ook, die zou kunnen voortvloeien uit defecten aan door Qineto geleverde materialen of uitgevoerde werkzaamheden. Op de onderhavige garantiebepaling zijn de Algemene Leverings-en betalingsvoorwaarden van Qineto van toepassing, waarvan een exemplaar is bijgevoegd, bij dit garantiecertificaat, in deze overeenkomst.

 

II. Twee verschillende overeenkomsten software 'Qbi Basis' en 'Qbi Basis+'

Qbi wordt standaard geleverd met de 'Licentie Software Qbi Basis'. Daarnaast wordt Qbi gedurende het eerste jaar vanaf de activatiedatum geleverd met gratis 'Service & Licentie Software Qbi Basis+'. De verschillen tussen beide overeenkomsten worden hieronder in kaart gebracht:

 

  Qbi Basis Qbi Basis+ (1e jaar gratis)
Qbi-service (onderhoudsdienst met gratis reparatiedienst) X V
Software-updates X V
Uitbreidingsmogelijkheden met extra softwarepakketten X V
Timerfunctie X V
Stopwatch V V
Lichaamsoefeningen 1 6
Ballen Max. 2 Max. 4
Personen Max. 2 Max. 4
Rolbeweging Vrij Vrij + in rechte hoeken
Balgevoeligheid Vast Instelbaar
Balsnelheid Vast Instelbaar

 

III. Inhoud en voorwaarden 'Licentieovereenkomst Software Qbi Basis'

Artikel 1. Dienstomschrijving

'Licentieovereenkomst Software Qbi Basis' geeft Klant toegang tot de volgende opties:

 • 1 lichaamsoefening: rompbeweging.
 • Maximaal 2 ballen.
 • Geschikt voor maximaal 2 personen.
 • Rolbeweging: vrij rollen.
 • Bal gevoeligheid: vaste instelling.
 • Bal snelheid: vaste instelling.
 • Uitbreidingsmogelijkheden met extra softwarepakketten.

Artikel 2. Duur en beëindiging 'Licentieovereenkomst Software Qbi Basis'

 1. 'Licentieovereenkomst Software Qbi Basis' vangt aan na ondertekening van deze overeenkomst en heeft een looptijd van onbepaalde tijd.
 2. Qineto behoudt zich het recht voor om 'Licentieovereenkomst Software Qbi Basis' met onmiddellijke ingang te beëindigen, bijvoorbeeld indien misbruik van de dienstverlening wordt gemaakt, of dit niet verder te verlengen.

Artikel 3. Licentie en activering

 1. Software wordt door Qineto niet verkocht, maar in licentie gegeven als één eenheid.
 2. Klant mag de software alleen gebruiken op de Qbi met het in deze Licentieovereenkomst opgenomen serienummer.
 3. De software kan programmacode van derden bevatten, welke programmacode aan Klant in licentie wordt gegeven door de rechthebbende van de betreffende code.
 4. Het is Klant verboden om:
  • de software te scheiden van de Qbi voor gebruik op een andere Qbi;
  • beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de software en Qbi te omzeilen;
  • de software van de Qbi te scheiden, visualiseren, downloaden, decoderen, kopiëren, namaken, of installeren op enig ander apparaat;
  • de software te publiceren, verkopen of uitlenen aan derden;
  • toegang tot de software mogelijk te maken door andere software dan software van Qineto;
 5. Middels de activering wordt het gebruik van dienst/software gekoppeld aan de Qbi met een specifiek serienummer. Klant is niet gerechtigd om de activering over te slaan of te omzeilen.
 6. Zodra Qbi is verbonden met internet, maakt de Qbi-software automatisch verbinding met Qineto. De internetverbinding en –kosten zijn voor rekening en risico van Klant.
 7. Qineto is te allen tijde gerechtigd om van Klant een heractivering te verlangen.
 8. Zowel middels ondertekening dezes als door de dienst en/of software te gebruiken gaat Klant akkoord met de verzending van gegevens aan Qineto tijdens de activering en het gebruik van de sofware.

Artikel 4. Beschikbaarheid van diensten en software

 1. Qineto streeft ernaar de diensten en software altijd beschikbaar/in bedrijf te laten zijn. Het is evenwel mogelijk dat zo nu en dan de diensten en/of software niet beschikbaar zijn. Qineto is hiervoor niet aansprakelijk.
 2. Qineto behoudt zich het recht voor om op ieder moment de diensten en/of software te wijzigen, functies ervan te verwijderen, of het stoppen met het bieden van enige ondersteuning.

 

IV. Inhoud en voorwaarden 'Service- & Licentieovereenkomst Software Qbi Basis+'

Artikel 1. Dienstomschrijving

 1. 'Service- & Licentieovereenkomst Software Qbi Basis+' geeft Klant toegang tot de volgende extra opties bovenop 'Licentieovereenkomst Software Qbi Basis':
  • Inclusief Qbi-service.
  • Inclusief software-updates .
  • 6 lichaamsoefeningen: romp-, hoofd-, heup-, hand-, arm-, beenbeweging.
  • Uitbreidbaar van 1 naar maximaal 4 ballen.
  • Geschikt voor 1 tot maximaal 4 personen.
  • Rolbeweging: vrij rollen, rollen in rechte hoeken.
  • Bal gevoeligheid: variabel instelbaar 1<10.
  • Bal snelheid: variabel instelbaar 1<10.
  • Stopwatch en timerfunctie.
  • Afstandsbediening (via telefoon Qbi bedienen).
  • Uitbreidingsmogelijkheden met extra softwarepakketten.
 1. De voorwaarden van 'Licentieovereenkomst Software Qbi Basis' zijn van overeenkomstige toepassing op 'Service- & Licentieovereenkomst Software Qbi Basis+'.

Artikel 2. Duur en beëindiging 'Service- & Licentieovereenkomst Software Qbi Basis+'

 1. 'Service- & Licentieovereenkomst Software Qbi Basis+' vangt aan na ondertekening van deze overeenkomst en eindigt aan het einde van de looptijd. De looptijd van deze overeenkomst is 1 jaar. Na het verlopen van de duur van deze overeenkomst zullen de functies van de dienst en software zoals omschreven in deze overeenkomst niet meer werken.
 2. 'Service- & Licentieovereenkomst Software Qbi Basis+' is bij aanschaf van een Qbi gratis inbegrepen voor de duur van 1 jaar.
 3. 'Service- & Licentieovereenkomst Software Qbi Basis+' kan door Klant niet tussentijds worden opgezegd.
 4. Qineto behoudt zich het recht voor om de 'Service- & Licentieovereenkomst Software Qbi Basis+' met onmiddellijke ingang te beëindigen, bijvoorbeeld indien misbruik van de dienstverlening wordt gemaakt, of dit niet verder te verlengen. Qineto is niet aansprakelijk voor de mogelijke financiële gevolgen voor Klant. Qneto verwijst hiervoor ook naar de algemene voorwaarden.
 5. 'Service- & Licentieovereenkomst Software Qbi Basis+' kan jaarlijks worden verlengd, telkens vooraf aan het hierop volgende jaar.
 6. Klant wordt tijdig vooraf door Qineto op de hoogte gebracht van de afloop van 'Service- & Licentieovereenkomst Software Qbi Basis+' en eraan herinnerd om deze tijdig te verlengen. Daarbij kan Klant te allen tijde de 'Service- & Licentieovereenkomst Software Qbi Basis+' verlengen of opnieuw activeren in Qbi, onder ‘Instellingen’ -> ‘Mijn licenties’.
 7. Na betaling wordt deze 'Service- & Licentieovereenkomst Software Qbi Basis+' automatisch verlengd met de op de factuur aangegeven looptijd.
 8. Bij niet tijdige betaling van de 'Service- & Licentieovereenkomst Software Qbi Basis+' zal het gebruikersrecht van de 'Service- & Licentie Software Qbi Basis+' voor Klant vervallen.
 9. Bij niet tijdig verlengen van de 'Service- & Licentieovereenkomst Software Qbi Basis+' zal de 'Service & Licentie Software Qbi Basis+' zich automatisch op non-actief stellen, met uitzondering van de 'Licentie Software Qbi Basis'.

Artikel 3. Prijs en betaling

 1. De licentievergoeding per Qbi zal Klant aan Qineto voldoen. Opdrachtgever dient dit bedrag steeds ineens en bij vooruitbetaling vóór of uiterlijk op de eerste dag van het betreffende jaar, zonder enige korting, verrekening of opschorting, aan Qineto te voldoen.
 2. Te betalen bedragen die buiten deze posten vallen, zullen op grond van nacalculatie afzonderlijk, gespecificeerd, aan Klant in rekening worden gebracht, waarna Klant gehouden is deze kosten binnen de gestelde termijn aan Qineto te voldoen.
 3. Qineto heeft het recht om de licentievergoeding te herzien en zal Klant daarover ten minste 31 dagen vóór de herzieningsdatum informeren. Klant heeft dan de mogelijkheid om dit servicecontract met inachtneming van een opzegtermijn van veertien dagen vóór de herzieningsdatum per die datum op te zeggen. Klant heeft niet het recht om tussentijds op te zeggen, eerst dan tegen het einde van de looptijd van de licentieovereenkomst.

Artikel 4. Dienstomschrijving en beschikbaarheid

 1. De Qbi-Serviceovereenkomst is onderdeel van de 'Service & Licentie Software Qbi Basis+'. De 'Service- & Licentieovereenkomst Software Qbi Basis+' bestaat uit een onderhoudsdienst en is het eerste jaar, ingaande na ondertekening van deze overeenkomst, gratis. Klant verstrekt Qineto hierbij opdracht, welke opdracht Qineto aanvaardt, om aan Klant de navolgende diensten te verlenen betreffende uitsluitend de hiervoor vermelde Qbi, de Qbi-software en bijbehorende Qbi-producten:
  • Helpdesk
  • Reparatieservice
  • Software-updates
 2. De door Qineto in lid 1 omschreven te verlenen diensten worden op de navolgende tijdstippen verleend: Op werkdagen tussen 09:00 – 17:00 uur.
 3. De dienstverlening is serienummer gerelateerd en is niet-overdraagbaar.
 4. Het recht op service onder deze 'Service- & Licentieovereenkomst Software Qbi Basis+' vervalt in ieder geval:
  • indien Qbi onjuist is gebruikt;
  • indien Qbi is verwaarloosd;
  • indien Qbi is opengemaakt;
  • indien Qbi is gerepareerd door derden;
  • indien sprake is van onoordeelkundig of achterstallig onderhoud.
 5. Qineto is gerechtigd om op ieder moment diensten en/of software te wijzigen of functies ervan te verwijderen.

Artikel 5. Helpdesk

 1. De helpdesk van Qineto draagt zorg voor:
  • Telefonische ondersteuning bij vragen of storingen;
  • Voorlichting over het gebruik;
  • Zorgdragen voor het afhandelen van vragen of storingen.
 2. Klant meldt storing van Qbi bij zijn leverancier.
  Indien de leverancier Qineto is, dan kan Klant contact opnemen met de helpdesk van Qineto via:

Artikel 6. Reparatieservice

 1. Reparatieservice houdt in het opheffen van storingen: onder het opheffen van storingen wordt verstaan het uitvoeren van reparaties en het vervangen van defecte onderdelen van Qbi en de Qbi-software. Onder storingen wordt verstaan; de Qbi of software functioneert in geheel niet, vertoont ernstig verlies aan functionaliteit, of vertoont zodanig frequente storingen dat Qbi nog maar in beperkte mate kan worden gebruikt.
 2. Indien een storing optreedt bij Qbi dient Klant zich te wenden tot het verkoopadres, de leverancier van de Qbi. Indien de leverancier Qineto is, dient de Klant zich tot Qineto te wenden.
 3. Indien zich een storing voordoet, zal na binnenkomst van een melding door Klant, aangevangen worden met herstel van de storing. De leverancier zal zich inspannen om de storing zo spoedig mogelijk te herstellen.
 4. In het geval van een reparatie worden geen arbeidsuren (à €75,- ex. btw. per uur) in rekening gebracht die betrekking hebben op reparatiewerkzaamheden en is de breng- en ophaalservice (à €60,- ex. btw.)

Artikel 7. Software-updates

 1. Qineto kan op afstand de versie van de software inzien. Qineto zal van tijd tot tijd updates uitbrengen in verband met het mogelijk verbeteren dan wel uitbreiden van haar software-producten. Het kan ook noodzakelijk zijn om de software bij te werken teneinde de diensten en software te kunnen blijven gebruiken. De updates zijn eveneens onderworpen aan deze overeenkomst en de algemene voorwaarden. Qineto informeert Klant zo spoedig mogelijk op voorhand over updates, de inhoud en het nut ervan.
 2. Software-updates worden uitsluitend online verstrekt en die binnen dit abonnement vallen, worden gratis verstrekt.
 3. Qineto is niet verplicht om updates ter beschikking te stellen en garandeert niet dat iedere versie van de software door Qineto (blijvend) ondersteund zal worden.

 

V. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Qineto B.V.

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid. 9

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomst 9

Artikel 3. Prijzen en betaling. 10

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud en zorgplicht 10

Artikel 5. Levering en risico-overgang. 11

Artikel 6. Reclames en herstel 11

Artikel 7. Aansprakelijkheid en overmacht 12

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten. 12

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter. 13

 

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid

 1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (nader te noemen: “algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, alle aanvaardingen door en alle overeenkomsten met, de besloten vennootschap Qineto B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Heerlen 6412 CN, aan de Kloosterweg 1, KvK-nummer: 73062626, nader te noemen “Qineto”.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn via de website https://www.qineto.com/ te raadplegen en te downloaden.
 3. In deze algemene voorwaarden wordt onder “wederpartij” verstaan degene jegens wie Qineto deze algemene voorwaarden inroept.
 4. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn deze ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen Qineto en de wederpartij.
 5. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen. In het geval van afwijking op één of meerdere punten van deze algemene voorwaarden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden voor het overige onverkort van toepassing. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze algemene voorwaarden kan de wederpartij geen rechten ontlenen voor de toekomst.
 6. Alle reclames over de terhandstelling van deze algemene voorwaarden dienen binnen twee weken na totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk aan Qineto kenbaar te worden gemaakt, zulks op straffe van verval van rechten.
 7. Alle reclames ten aanzien van het beweerdelijk onredelijk bezwarend karakter van één of meer van deze algemene voorwaarden dienen binnen twee weken nadat Qineto een beroep op de betreffende algemene voorwaarde heeft gedaan schriftelijk aan Qineto kenbaar te worden gemaakt, zulks op straffe van verval van rechten.
 8. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht en zal tussen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging gelden, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht zullen worden genomen.
 9. Qineto is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door de wederpartij, indien de wederpartij niet binnen veertien dagen nadat de gewijzigde voorwaarden zijn toegezonden of zijn kenbaar gemaakt, bij Qineto schriftelijk tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.
 10. De toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd, wordt door Qineto uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Qineto zijn vrijblijvend en gelden gedurende de opgegeven termijn. Afbeeldingen van de te leveren zaak of zaken zijn slechts indicatief; de uiteindelijk te leveren zaak of zaken kunnen hiervan afwijken. Evenmin zijn bindend beschrijvingen, calculaties, kleurindicaties, maten, gewichten, snelheid, (technische) specificaties, modellen, website en reclamemateriaal.
 2. Qineto behoudt zich het recht voor om aanbiedingen te allen tijde in te trekken/herroepen of te wijzigingen door enkele mededeling aan de wederpartij ondanks dat in de aanbieding een termijnstelling voor de aanvaarding is vermeld. Een aanbieding komt in ieder geval zonder nadere mededeling te vervallen nadat dertig dagen vanaf het moment van het uitbrengen van de aanbieding zijn verstreken, behoudens het geval dat Qineto de geldigheidsduur van het aanbod schriftelijk heeft verlengd.
 3. De bij de aanbieding verstrekte informatie, waaronder bijvoorbeeld prijslijsten, mogen zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Qineto niet aan derden (ter inzage) worden verstrekt.
 4. Alle reclames ten aanzien van de opdrachtbevestiging dienen binnen drie werkdagen na de bevestiging door de wederpartij schriftelijk aan Qineto kenbaar te worden gemaakt, zulks op straffe van verval van rechten.
 5. Qineto bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd, maar houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de wederpartij.
 6. De wederpartij is verplicht om de door Qineto in het kader van een gesloten overeenkomst gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen. De gevolgen van het niet opvolgen van instructies en aanwijzingen van Qineto komen volledig voor rekening en risico van de wederpartij. De door Qineto uitgebrachte instructies en aanwijzingen zijn uitsluitend bestemd voor de wederpartij. Derden kunnen daaraan geen enkel recht ontlenen.
 7. De geregistreerde informatie aangaande de aanbiedingen, aanvaardingen en de overeenkomst in de systemen van Qineto levert dwingend bewijs op. Tegen de daarin opgenomen informatie is geen tegenbewijs mogelijk. Onderhavige bepaling is een bewijsovereenkomst in de zin van artikel 153 Rv.
 8. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Qineto het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Indien deze derden algemene voorwaarden hanteren, gelden deze algemene voorwaarden ook jegens de wederpartij, in die zin dat zowel Qineto als de derden hierop een beroep kunnen doen.
 9. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat de locatie, alwaar zaken worden geplaatst, geschikt is voor de beoogde plaatsing.
 10. Uitsluitend geldt tussen partijen hetgeen zij schriftelijk zijn overeengekomen, met inbegrip van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Prijzen en betaling

 1. Tenzij anders schriftelijk is vermeld, gelden de door Qineto gehanteerde prijzen in euro’s, conform de ten tijde van de aanbieding vigerende prijzen, exclusief BTW, andere belastingen of heffingen, in- en uitvoerrechten en accijnzen.
 2. Tenzij anders schriftelijk is vermeld, zijn in de prijzen geen kosten voor aflevering en/of ingebruikstelling en/of installatie berekend. Voorrijkosten zullen, voor zover van toepassing, standaard separaat in rekening worden gebracht.
 3. Indien ten tijde van uitvoering van de overeenkomst of een deel daarvan de prijzen van de grondstoffen, de door toeleveranciers aan Qineto berekende prijzen en/of andere kostprijsfactoren zijn gestegen, is Qineto te allen tijde gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, waarna de wederpartij gehouden is deze prijs te voldoen, zonder dat zulks de wederpartij het recht geeft de overeenkomst te ontbinden, annuleren of vernietigen.
 4. Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, behoudens voor zover bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat de wederpartij een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.
 5. Tenzij anders schriftelijk is vermeld, dienen de door Qineto toegezonden facturen binnen
  veertien dagen na de factuurdatum te zijn voldaan op de door Qineto aangegeven wijze.
  Iedere betalingstermijn is een fatale termijn in de zin van de wet.
 6. Indien de wederpartij het verschuldigde niet binnen de betalingstermijn aan Qineto heeft voldaan, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is de wederpartij vanaf de vervaldatum der factuur een contractuele rente van 1,5% per maand verschuldigd over het bruto-factuurbedrag tot aan het tijdstip van algehele voldoening.
 7. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke incassering van het verschuldigde, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het bruto-factuurbedrag, met een minimum van € 500,00.
 8. Alle reclames ten aanzien van de facturen dienen binnen twee weken na factuurdatum schriftelijk aan Qineto kenbaar te worden gemaakt, zulks op straffe van verval van rechten.
 9. Ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken terzake de betaling, zijn de vorderingen van Qineto terstond opeisbaar – en is Qineto bevoegd om middels enkele schriftelijke kennisgeving de overeenkomst te ontbinden – indien de wederpartij op diens goederen beslag gelegd krijgt, surseance van betaling, faillissement of een schuldsaneringsregeling wordt aangevraagd dan wel de wederpartij in surseance van betaling, faillissement of een schuldsaneringstraject verkeert of indien op enig moment een surseance van betaling, faillissement of een schuldsaneringstraject onvermijdelijk is te achten.
 10. Qineto is te allen tijde gerechtigd om van de wederpartij zekerheidsstelling te verlangen voor de nakoming van verplichtingen van de wederpartij. Indien deze verzochte zekerheid niet wordt verschaft, is Qineto gerechtigd haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te beëindigen, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig jegens de wederpartij te zijn.

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud en zorgplicht

 1. Alle door Qineto geleverde of te leveren zaken en software blijven eigendom van Qineto totdat de wederpartij volledig aan zijn verplichtingen jegens Qineto heeft voldaan.
 2. Indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Qineto gerechtigd de haar toebehorende zaken/software op kosten van de wederpartij terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden.
 3. Indien Qineto haar eigendomsvoorbehoud effectueert, is de wederpartij verplicht hieraan iedere medewerking te verlenen, waaronder het verlenen van toegang tot betreffende locaties en gebouwen.
 4. De wederpartij komt jegens Qineto geen retentierecht op de door Qineto geleverde zaken en software toe.
 5. In het geval beslag wordt gelegd op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud van Qineto rust, is de wederpartij verplicht Qineto hiervan terstond, doch uiterlijk 48 uur nadat het beslag is gelegd, schriftelijk te informeren.
 6. Totdat de eigendom op de wederpartij overgaat, is de wederpartij, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, niet gerechtigd de betreffende zaken te verkopen, vervreemden of te bezwaren, te verhuren, te verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen. Bij overtreding door de wederpartij van dit verbod, verbeurt de wederpartij aan Qineto een direct opeisbare boete ten belope van éénmaal het bruto-factuurbedrag, onverminderd het recht van Qineto op (aanvullende) schadevergoeding.
 7. Totdat het eigendom op de wederpartij overgaat, is de wederpartij verplicht om de aan Qineto in eigendom toebehorende zaken, voor zover deze zich bij de wederpartij bevinden, als een goed huisvader te bewaren, conform gebruikelijke condities te verzekeren en geïdentificeerd als eigendom van Qineto onder zich te houden. De wederpartij dient aan Qineto desgevraagd direct inzage te geven in de verzekeringspolissen.

Artikel 5. Levering en risico-overgang

 1. Levertijden zijn indicatief en zijn niet te beschouwen als een fatale termijn.
 2. Qineto heeft te allen tijde het recht om in gedeelten te leveren en te factureren.
 3. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, geschiedt levering van de zaken af magazijn, waarbij direct het risico van beschadiging/verlies op de wederpartij overgaat.
 4. Bij overeengekomen levering franco huis draagt Qineto zorg voor het transport en geschiedt de levering op het met de wederpartij overeengekomen afleveradres. Qineto is vrij in de keuze van transport(eur) en de verpakking. Het risico van beschadiging/verlies gaat op wederpartij over op het moment van het inladen van de zaken voor transport af magazijn, weshalve het transport voor risico van de wederpartij is.
 5. Qineto is niet aansprakelijk voor overschrijding van de levertijden en dergelijke overschrijding geeft de wederpartij niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of anderszins zijn uit de overeenkomst voorvloeiende verplichtingen op te schorten.
 6. De wederpartij is verplicht de af te leveren zaken voor het verstrijken van de levertijd in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan is Qineto gerechtigd om, te harer keuze, zonder voorafgaande ingebrekestelling, nakoming c.q. betaling te vorderen dan wel de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Qineto om volledige vergoeding van door haar geleden schade te vorderen.

Artikel 6. Reclames en herstel

 1. De wederpartij is verplicht de zaken en software direct na aflevering, dan wel na uitvoering van werkzaamheden, te controleren op kwantiteit, kwaliteit en specificatie en/of te onderzoeken of het afgeleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet.
 2. Alle reclames wegens onmiddellijk te constateren gebreken en/of uiterlijk waarneembare gebreken van de geleverde zaken/software, zowel terzake kwaliteit als kwantiteit, dienen binnen twee weken na levering schriftelijk aan Qineto kenbaar te worden gemaakt, zulks op straffe van verval van rechten.
 3. Alle overige reclames terzake (niet uiterlijk waarneembare gebreken van) de geleverde zaken/software dienen binnen twee weken nadat de wederpartij de (beweerdelijk) geconstateerde tekortkoming ontdekt, althans behoorde te ontdekken, schriftelijk aan Qineto kenbaar te worden gemaakt, zulks op straffe van verval van rechten.
 4. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Qineto in staat is adequaat te reageren. Na constatering van een (eventueel) gebrek is de wederpartij verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, waaronder begrepen eventuele onmiddellijke staking van het gebruik.
 5. In het geval van reclame is de wederpartij gehouden om op eerste verzoek van Qineto de betreffende za(a)k(en) en/of software aan Qineto te retourneren voor rekening en risico van de wederpartij, op straffe van verval van rechten. De wederpartij verleent aan Qineto verder ook iedere andere medewerking teneinde de gegrondheid van de reclame te controleren/verifiëren.
 6. De wederpartij kan niet reclameren terzake gebreken die (mede) het gevolg zijn van normale slijtage en/of externe oorzaken.
 7. Indien een reclame bestaat met betrekking tot een gedeelte van de levering geeft dit geen aanleiding tot afkeuring van de gehele levering.
 8. Reclamatie geeft de wederpartij nimmer het recht zijn verplichtingen op te schorten of te verrekenen.
 9. Het recht om te reclameren vervalt in ieder geval:
  • indien de zaak onjuist is gebruikt;
  • indien de zaak is verwaarloosd;
  • indien de zaak is opengemaakt;
  • indien de zaak is gerepareerd door derden;
  • indien sprake is van onoordeelkundig of achterstallig onderhoud.
 10. Tijdige, gegrond bevonden, reclames geven de wederpartij slechts het recht op het kosteloos herstellen en ten hoogste het recht op gratis vervanging van de zaken, zulks ter vrije keuze van Qineto. Qineto is niet gehouden tot andere prestaties of het vergoeden van enige schade.
 11. Indien komt vast te staan dat de klacht ongegrond is, dan zullen de kosten die daardoor ontstaan, waaronder begrepen onderzoekskosten zijdens Qineto, integraal door Qineto bij de wederpartij in rekening worden gebracht en de wederpartij is alsdan verplicht deze kosten te vergoeden.
 12. Qineto verleent, onder de voorwaarden zoals in dit artikel omschreven, twee jaar garantie op de door haar geleverde zaken en twee jaar op de werking van de software, te rekenen vanaf de factuurdatum. De garantieclaim moet binnen de garantietijd geldend gemaakt worden. Door herstel of aanvullende werkzaamheden wordt de garantietijd niet verlengd of vernieuwd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid en overmacht

 1. Buiten het bepaalde in artikel 6 heeft de wederpartij jegens Qineto geen enkele aanspraak wegens gebreken aangaande de door Qineto geleverde zaken, software, diensten en/of uitgevoerde werkzaamheden.
 2. Behoudens dwingend recht is Qineto niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen,  boetes en/of gevolgschade bij de wederpartij, diens personeel, bewoners/gebruikers of andere derden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Qineto. Qineto is evenmin aansprakelijk als hiervoor omschreven voor handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen.
 3. Qineto in nimmer aansprakelijk voor door haar aan de wederpartij gegeven aanbevelingen of adviezen.
 4. Indien en voor zover op Qineto enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welken hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het netto-factuurbedrag van de prestatie die aanleiding tot de schade gaf, met dien verstande dat Qineto nimmer voor een hoger bedrag aansprakelijk is dan het bedrag waarvoor zij maximaal verzekerd is.
 5. Rechtsvorderingen in verband met tijdig aan Qineto medegedeelde schade vervallen in ieder geval één jaar nadat de schade is ontdekt is en binnen dit jaar de wederpartij geen bodemprocedure jegens Qineto heeft opgestart.
 6. De wederpartij is gehouden Qineto te vrijwaren voor schade die Qineto mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Qineto geleverde zaken, software en/of diensten.
 7. Indien Qineto door overmacht tijdelijk niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele, zonder financiële compensatie, op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Onder overmacht wordt onder meer verstaan tekortkomingen van toeleveranciers van Qineto en/of andere hulppersonen, productiestoringen, bovenmatig ziekteverzuim van werknemers en/of andere hulppersonen, overheidsmaatregelen en weersomstandigheden.
 8. Indien Qineto door overmacht niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, kan de wederpartij tegenover Qineto geen aanspraak maken op uitvoering van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.
 9. Indien de overmacht van blijvende aard is, zulks ter beoordeling van Qineto, heeft Qineto het recht om de overeenkomst te wijzigen of (deels) te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten aangaande de zaken, diensten, software, adviezen en werkwijzen daarvan en al hetgeen Qineto al dan niet voor rekening van en/of in opdracht van de wederpartij ontwikkelt, vervaardigt, uitvindt, verstrekt of gebruikt, komen toe aan Qineto, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen. De wederpartij vrijwaart Qineto nadrukkelijk voor aanspraken van derden in het kader van (beweerdelijke schending van) intellectuele en industriële eigendomsrechten.
 2. De in lid 1 bedoelde zaken, diensten, software, adviezen, werkwijzen, uitvindingen en/of andere gegevens mogen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Qineto, niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, verveelvoudigd, gefotografeerd of openbaar worden gemaakt.
 3. De wederpartij dient de door Qineto geleverde zaken uitsluitend te gebruiken in de originele, afgeleverde, staat. Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden om de door Qineto aan de wederpartij geleverde zaken, software, adviezen, uitvindingen of andere gegevens te wijzigen of van een andere (merk)naam te voorzien of de (merk)naam te verwijderen.
 4. Ingeval van overtreding van dit artikel verbeurt de wederpartij een direct opeisbare boete aan Qineto van € 5.000,00 per overtreding, alsmede € 500,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de aan Qineto anderszins toekomende rechten.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan alsmede op alle met Qineto gesloten overeenkomsten, en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn uitgesloten.
 2. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

 

 

VI. Privacyverklaring Qineto B.V.

Qineto hecht er grote waarde aan zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. We houden ons hierbij aan de eisen zoals die in de privacywetgeving worden gesteld. In deze privacyverklaring lichten we toe hoe we dat doen.

Contactgegevens Qineto B.V.

Kloosterweg 1
6412CN Heerlen
Nederland

T: +31(0)85 3038946
M: mail@qineto.com

KVK: 73062626

Persoonsgegevens die door ons worden verwerkt

Qineto verwerkt verschillende persoonsgegevens, afhankelijk van hoe u gebruik maakt van onze diensten. U verstrekt bijvoorbeeld persoonsgegevens door het aanvragen van de prijslijst, het invullen van het contactformulier, het activeren van Qbi, met ons te mailen of telefoneren. Ook verzamelen wij persoonsgegevens wanneer u op onze website kijkt zonder ingelogd te zijn, hierover vindt u meer informatie onder het kopje ‘Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken’.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Functie
 • Organisatie
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, via overeenkomsten en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@qineto.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Qineto verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verbeteren van Qbi
 • Het mogelijk maken van de aanvraag van de prijslijst van Qbi
 • Het analyseren van bezoekersgedrag op de website.
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld wanneer u een formulier heeft ingevuld of wanneer u meer informatie aanvraagt over Qbi).
 • Om u te informeren over wijzigingen en updates van onze diensten of van nieuwe ontwikkelingen.
 • Het verbeteren van onze website.
 • Het activeren van de Qbi licentie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Qineto deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Zo kunnen wij persoonsgegevens met onze partners delen als dit ten goede komt aan het afhandelen van onze correspondentie, overeenkomsten, contracten en/of betalingen.

Er zijn verschillende partijen die uw gegevens verwerken in onze opdracht (denk bijvoorbeeld aan onze hostingpartij, onze boekhouder/accountant, Slimstat Analytics, MailChimp, PerfectView of MUIS Software). Met hen sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Qineto blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Qineto gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Qineto gebruikt de volgende cookies:

Analytische cookies
Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt en welke pagina's het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke websiteonderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. De statistieken die we verzamelen zijn op basis van geanonimiseerd IP-adres en kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. We maken gebruik van Slimstat Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data.

Analytische cookies verzamelen onder andere de volgende gegevens:

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s.
 • Het bijhouden van de duur van het bezoek.
 • De uitgevoerde zoekopdrachten op de website.
 • Gegevens over uw browser en apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals besturingssysteem en schermgrootte.
 • De manier waarop u op onze website terecht bent gekomen, bijvoorbeeld via een zoekmachine.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Dat kan op verschillende manieren:

- Wanneer u zich ingeschreven heeft voor de nieuwsbrief kunt u via een link onderaan elke mailing uw emailvoorkeuren aanpassen of zich uitschrijven voor de mailings.
- Wanneer u wilt inzien welke gegevens we van u bewaren, kunt u hier een verzoek voor sturen naar mail@qineto.com.

Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Qineto. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail@qineto.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Qineto neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via mail@qineto.com

Wijzigingen in privacybeleid

Het privacybeleid van Qineto kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring staat altijd op www.qineto.com.

Heeft u vragen over onze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen met mail@qineto.com.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 09 oktober 2019.

 

 

Leave this empty:

Signature arrow


Signature Certificate
Document name: 'Licentieovereenkomst Software Qbi Basis' & 'Service- & Licentieovereenkomst Software Qbi Basis+'
lock iconUnique Document ID: 007e0b36c70b945e2404d1790ea88d1cd961c643
Timestamp Audit
6 December 2019 10:55 CEST'Licentieovereenkomst Software Qbi Basis' & 'Service- & Licentieovereenkomst Software Qbi Basis+' Uploaded by Luc Starmans - lucstarmans@qineto.com IP 185.52.12.135